کنفرانس ICNS 2016 آماده پذیرای پژوهشگران هر دو بخش دانشگاه و صنعت می باشد:

محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:

ENCOT : شبکه ارتباطات و فناوری ها

شبکه های تعریف شده نرم افزاری (SDN) و مجازی سازی توابع شبکه (NFV)، شبکه های تلفن همراه آینده: 4G، 5G، و طیف  LTE؛ سیستم های موبایل کلاود؛ اینترنت اشیاء (IOT)؛ سنجش و شبکه های حسگر؛ شبکه های انرژی آگاه؛ شبکه محتوی- محور؛ شبکه های شناختی سلولار؛ دسترسی و شبکه های خانگی؛ شبکه های ادهاک ( ad hoc) ؛ شبکه های Application-specific  (به عنوان مثال SAN)؛ شبکه های اتونومیک، شبکه های تحمل پذیر تاخیر؛ سیستم های ارتباطی توزیع شده و برنامه های کاربردی، شبکه های نوری و سرعت بالا؛ شبکه های تلفن همراه و سیستم ها؛ ارتباطات چند رسانه ای و چند پخشی؛ نظریه ارتباطات شبکه؛ مدل سازی و شبیه سازی شبکه؛ تکنیک های نظارت بر شبکه، امنیت شبکه؛ شبکه های نسل آینده (NGN)؛ شبکه های همپوشان؛  شبکه های نظیر به نظیر؛ شبکه های قابل برنامه ریزی و فعال؛ شبکه های حسگر؛ شبکه های ماهواره ای و بی سیم؛ شبکه های معناگرا.

CGNS: شبکه ها و خدمات CLOUD/ GRID

چارچوب های CLOUD، معماری ها، محاسبات، حافظه؛ نظریه GRID، مدل ها، روش ها، معماری، انتولوژی؛ زیرساخت های شبکه و فضای ابری و فناوری ها؛ میان افزارهای CLOUD/GRID؛ محاسبات ابری، محاسبات ابزاری، محاسبات اتونومیک، metacomputing؛ CLOUD/GRID قابل برنامه ریزی؛ خدمات فضای ابری و برنامه های کاربردی؛ مجازی سازی، مدل سازی و اَبَر داده؛ مدیریت منابع، برنامه ریزی و مقیاس پذیری در CLOUD/GRID؛ نظارت، کنترل و مدیریت CLOUD/GRID، تعادل ترافیک و لودینگ در CLOUD/GRID؛ پروفایل های کاربر و اولویت ها در CLOUD/GRID؛ عملکرد و امنیت در سیستم های CLOUD/GRID؛ تحمل پذیری خطا، انعطاف پذیری در CLOUD/GRID؛  QoS/SLA در شبکه های CLOUD/GRID؛ استانداردها، توسعه و تکامل CLOUD/GRID؛ مطالعات موردی، اعتبار سنجی بسترهای آزمایشی، نمونه های اولیه CLOUD/GRID.

UBI: خدمات و پروتکل های فراگستر و موبایل

چارچوب ها، معماری ها، و زبان خدمات فراگستر (ubiquitous)، تراکنش ها و گردش کار در شبکه های موبایل و فراگستر، الگوریتم ها برای سیستم های فراگستر؛ SLA / QoS در خدمات فراگستر، خدمات مبتنی بر انتولوژی؛ خدمات مبتنی بر مکان؛ پروتکل ها و مکانیسم تعاملی برای خدمات فراگستر، خدمات موبایل و همگرایی خدمات؛ مکانیسم کشف سرویس؛ ردیابی در محیط های فراگستر، اندازه گیری، کنترل و مدیریت خدمات فراگستر، طراحی و توسعه خدمات فراگستر، ارائه خدمات موبایل/ وایرلس.

SERVI: خدمات استقرار و اطمینان مولتی – تکنولوژی

معماری های سرویس گرا؛ تعریف سرویس، ایجاد، بسته بندی، استقرار؛ استفاده مجدد از سرویس، ترکیب و تعامل ویژگی های سرویس؛ ارکستراسیون خدمات؛ وابستگی خدمات به یکدیگر در یک ارائه دهنده؛ وابستگی خدمات به یکدیگر در یک ارائه دهنده و خدمات متقابل؛ خدمات میان افزار ها و پلت فرم های توسعه خدمات (SDPs) ؛ خدمات معماری باز  (SOA)؛ پروفایل سازی و خدمات سازگاری؛ خدمات حریم خصوصی و امنیت؛ کیفیت خدمات، توافق سطح خدمات QoS/SLA ، نقض توافق خدمات؛ خدمات موبایل؛ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، قابلیت سرویس پذیری  [RAS]؛ معیارهای عملکرد خدمات؛ مهندسی ترافیک، اندازه گیری، نظارت؛ خدمات IP چند رسانه ای؛ خدمات بی درنگ و غیر بی درنگ؛ خدمات بی درنگ  IP / IPv6 ، ارزیابی عملکرد خدمات، ابزارها و شبیه سازی.

NGNUS: شبکه های نسل آینده و خدمات فراگستر

روش ها، حمایت از توسعه و ابزارها برای NGN و خدمات همگرا؛ NGN و همگرایی خدمات فراگستر، چارچوب ها، معماری، و مفاهیم NGN؛ فناوری ها و مکانیزم NGN ؛ QoS  / SLA، ترافیک در  NGN؛ عملیات و قابلیت های خدمات NGN، مفاهیم NGN برای شبکه های اد هاک، تلفن همراه، و بی سیم، شبکه های 3G، 4G و 5G تلفن همراه، ادغام شبکه های تلفن همراه و شبکه های ثابت و اتصال داخل شبکه ای؛ خدمات و تمایز خدمات  در  NGN؛ مدیریت خدمات فراگستر در NGN؛ اتصال داخل شبکه ای NGN ، قابلیت همکاری شبکه های غیر  NGN ، خدمات نظارتی در NGN و فعالیت های استاندارد، کنترل مبتنی بر سیاست  NGN؛ نسل بعدی اینترنت.

COMAN: کنترل و مدیریت شبکه

معماری شبکه، کنترل و خدمات؛ اندازه گیری خصوصیات جریان داده ها (مرتب سازی مجدد، تاخیر، اتلاف، و غیره)؛ سیگنالینگ شبکه؛ شبکه میان افزارها؛ مدیریت، نظارت و کنترل شبکه؛ برنامه ریزی منابع شبکه؛ مدیریت شبکه های مبتنی بر سیاست؛ مدیریت شبکه ها و سیستم های اتونوم؛ معماری شبکه های مخابراتی؛ شبکه های پر تقاضا، معماری محاسبات ابزاری؛ مهندسی ترافیک؛ اثر پویایی پکت در عملکرد نرم افزار؛ نرم افزار ها و مطالعات موردی.

MPQSI: ارائه دهنده چندگانه  QoS/SLA Internetworking

معماری ها، چارچوب ها، مکانیزم ها برای کنترل و اندازه گیری admission؛ QoS  در شبکه های ارائه دهنده چندگانه و مولتی – تکنولوژی؛ کشف کلاس های خدمات و کلاس خدمات ارائه دهنده چند گانه؛ توافقنامه سطح خدمات و تضمین خدمات در محیط های ارائه دهنده چند گانه؛ نظارت و مدیریت QoS و SLA ؛ به اشتراک گذاری حسابداری / مدیریت / هزینه در شبکه های ارائه دهنده چند گانه،  مدیریت، نظارت و اندازه گیری در شبکه های ارائه دهنده چند گانه؛ خدمات شبکه ای پیشرفته QoS/SLA انتها به انتها در شبکه های ارائه دهنده چند گانه؛ QoS/ SLA  انتها به انتها برای برنامه های کاربردی چند رسانه ای و خدمات در شبکه های ارائه دهنده چند گانه؛ مسائل امنیتی در شبکه های ارائه دهنده چند سرویس؛ مدل های کسب و کار برای ارائه دهندگان چند گانه تحت محدودیت های  QoS / SLA.

SDN: شبکه های تعریف شده نرم افزاری

معماری های SDN ، پروتکل های  OpenFlow؛ سوئیچ ها و روترهای SDN؛ SDN کنترلر؛ سیستم عامل های شبکه؛ مقیاس پذیری SDN ؛ مجازی سازی؛ عملیات بر اساس روند؛ کنترلرهای توزیع شده؛ توزیع  state در کنترل SDN ؛ تحمل پذیری خطا در SDN ؛SDN امن و قابل اطمینان؛ آسیب پذیری های OpenFlow؛ معماری اینترنت تعریف شده نرم افزاری؛ توابع مجازی شده؛ مهندسی ترافیک با SDN ؛ ایزوله کردن برای SDN ؛ زبانهای برنامه نویسی شبکه؛ اطلاعات شبکه محور و SDN؛ SDN در محاسبات ابری؛ برنامه های کاربردی  SDN؛  SDN در محیط های بی سیم؛ ارزیابی عملکرد کنترلر؛ راه حل های تحرک پذیری.

EDNA: خدمات اورژانس و بازیابی شبکه ها و برنامه های کاربردی از یک رخداد

نظریه شبکه های قوی و تحمل پذیری رخداد؛ بازیابی با کمک روش های منابع اختلال؛ مسائل امنیتی با خدمات اورژانس و بازیابی فاجعه؛ روش شبکه های انعطاف پذیر و تحمل پذیر؛ روش های رسمی برای سیستم ایمنی – بحرانی؛ خدمات شبکه های اضطراری؛ امنیت عمومی، ارتباطات اضطراری قابل اعتماد، و برنامه های کاربردی؛ پاسخ به خدمات شبکه های اضطراری؛ پیشگیری از فاجعه و بازیابی؛ مکانیزم های مبارزه با رخدادهای شبکه ها و برنامه های کاربردی؛ اعلانیه ها و بهبود در فناوری های مختلف شبکه؛ حفاظت از مشتری و قابلیت سرویس دهی؛ مدل های هزینه ؛ جنبه های فرهنگی و حقوقی؛ توسعه و تکامل شبکه های پیشرفته آینده؛ استانداردها و دستورالعمل ها؛ استراتژی دفاعی .

DEPLOY: استقرار زیرساخت های آینده

مباحث پیشرفته و آخرین تحولات در  IPv6؛ تجارب استقرار و توسعه IPv6 و مطالعات موردی؛ برنامه ها و دستگاه  IPv6 فعال؛ استقرار شبکه ها و خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در مقیاس بزرگ؛  زیرساخت های شبکه نوری؛ استقرار  شبکه های 5G و فراتر از آن؛ استقرار شبکه های حسگر؛ استقرار شبکه های بی سیم و سیمی.

CGOBS: CLOUD/GRID در شبکه های سوئیچینگ نوری پشت سر هم

سوئیچینگ پشت سر هم ترابیت؛ مونتاژ پشت سر هم برای IP DiffServ در شبکه های سوئیچینگ نوری پشت سر هم؛ زیرساخت های شبکه های نوری برای CLOUD/ GRID ؛ جریان همزمان شبکه های سوئیچینگ نوری پشت سر هم؛ سوئیچینگ نوری پشت سر هم بر پایه معماری CLOUD/GRID؛ سوئیچینگ نوری پشت سر هم قابل اعتماد برای نسل بعدی شبکه های Grid،  سوئیچینگ نوری پشت سر هم برای IP-over-WDM/DWDM؛ شبکه های نوری با ظرفیت بالا؛ ترکیب سوئیچینگ نوری پشت سر هم / مدار برای شبکه های نوری  CLOUD/GRID ؛ برنامه ریزی وظایف در شبکه های سوئیچینگ نوری پشت سر هم CLOUD/GRID؛ معماری و میان افزارها  برای  CLOUD/GRID-Over-OBS

APP: کاربران، برنامه های کاربردی، و مدل های کسب و کار

رابط های کاربری تلفن همراه؛ محتوای فراگستر ایجاد شده توسط کاربر (وبلاگ ها، ویکی ها، و غیره)؛ محاسبات فراگستر و تلفن همراه؛ مدل سازی کاربر؛ برنامه های کاربردی آگاه از مکان و محتوا؛ Toolkits، بسترهای آزمایشی، محیط های توسعه؛ ابزارها و تکنیک های طراحی، پیاده سازی، و ارزیابی شبکه ها و خدمات فراگستر؛ ساخت، گسترش و نمونه سازی برنامه های کاربردی فراگستر؛ بررسی مدل های کاربری برای محیط های فراگستر، تکنیک های تحلیلی On-line؛ تعامل انسان و رایانه در محیط های محاسباتی فراگستر؛ توسعه الکترونیکی فراگستر (کسب و کار، علوم، بهداشت، و غیره)؛ مطالعات موردی. سناریوهای فراگستر علمی/ تجاری/ صنعتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.iaria.org/conferences2016/ICNS16.html

120424-pub-icns-conference

theTwelfth International Conference on

Networking and Services

ICNS 2016

June 26 – 30, 2016 – Lisbon, Portugal

زمان و مکان برگزاری: 26-30 ژوئن 2016 (6-10 تیر 1395)/ لیسبون، پرتغال