تمامی محورها و موضوعات این کنفرانس آماده حضور هر دو بخش پژوهش و صنعت می باشد.

محورهای اصلی کنفرانس:

SYSAT: پیشرفت ها در اتوماسیون سیستم

مواد و روش ها، تکنیک ها و ابزارها برای ویژگی های اتوماسیون؛ روش های اتوماسیون سیستم های طراحی؛ اتوماسیون صنعتی برای زنجیره های تولید؛ بهینه سازی غیر خطی و کنترل اتوماسیون، رفتار غیرخطی و ثبات سیستم؛ اتوماسیون در سیستم های ایمنی؛ خطای ساختار یافته؛ حلقه های اتوماسیون باز و بسته؛  اتوماسیون سیستم های آزمایشی؛ سیستم های تحمل پذیر خطا.

UNMANNED: اتومبیل ها و وسایل نقلیه بدون راننده

اتومبیل های بدون راننده؛ هواپیمای بدون خلبان، وسایل نقلیه بدون سرنشین زمینی و هوایی؛ وسایل نقلیه بدون سرنشین در زیر آب و روی آب؛ کنترل برخوردها و تصادفات، چالش های درک و نظارت بر ترافیک؛ مسیریابی و برآورد مسیر؛ ارتباط بین وسایل نقلیه بدون راننده؛ برخورد هواپیماهای بدون سرنشین در حریم های هوایی؛ سفینه های فضایی بدون سرنشین؛ طراحی سیستم های بدون سرنشین؛ ایمنی وسایل نقلیه بدون سرنشین؛ برنامه های کاربردی تجاری و نظارتی؛ برنامه های کاربردی اضطراری؛ جنبه های قانونی سیستم های بدون سرنشین؛ بسترهای آزمایشی.

AUTSY:  سیستم های مستقل در تئوری و عمل

طراحی، اجرا و استقرار سیستم های مستقل؛ چارچوب ها و معماری ها برای سیستم های مستقل و اجزاء آن؛ روش های طراحی برای سیستم های مستقل؛ ساخت سیستم های مستقل؛ مصور سازی و زبان ها برای سیستم های مستقل؛ منطق ها و نمونه ها برای سیستم های مستقل؛ قابلیت اطمینان در سیستم های مستقل؛ سیستم های مستقل متمرکز و توزیع شده؛ ارتباط و تعامل بین سیستم های مستقل و غیر مستقل؛ بقاء و بهبود در سیستم های مستقل؛ نظارت و کنترل در سیستم های مستقل؛ عملکرد و امنیت در سیستم های مستقل؛ مدیریت سیستم های مستقل؛ تست سیستم های مستقل؛ نگهداری از سیستم های مستقل.

AWARE: طراحی و استقرار شبکه ها، خدمات و برنامه های کاربردی بافت آگاه (context-awareness)

مفاهیم، مکانیزم ها، و برنامه های کاربردی بافت آگاه؛ مدل سازی سیستم های بافت آگاه؛ مشخصات و پیاده سازی سیستم های بافت آگاه؛ توسعه و استقرار سیستم های  بافت آگاه در مقیاس بزرگ؛ آگاهی کاربر و تکنیک های طراحی رابط ها و سیستم ها؛ روش ها، معیارها، ابزارها و آزمایشات برای تعیین مشخصات سیستم بافت آگاه؛ ابزارهای ارزیابی،  آزمایشات ارزیابی.

AUTONOMIC: محاسبات خود مختار: طراحی و مدیریت شبکه ها و خدمات خود مختار

تئوری، معماری ها، چارچوب ها و عملکرد مکانیسم های مدیریت خود تطبیقی؛ مدل سازی و تکنیک ها برای سیستم های خود مختار؛ مکانیسم ها و معیار پایداری پویا و ثبات بر خود، ابزارها، زبان ها و سیستم عامل ها برای طراحی سیستم های خود هدایت شونده؛ محاسبات خود مختار و شبکه سازیGRID ؛ محاسبات خود مختار و محاسبات فعال برای سیستم های مستقل؛ شیوه ها، ضوابط و روش ها برای پیاده سازی، تست و ارزیابی سیستم های خود مختار صنعتی؛ تجارب مرتبط با سیستم های محاسباتی خود مختار.

CLOUD: رایانش ابری و مجازی سازی

سخت افزار به عنوان یک سرویس؛ نرم افزار به عنوان یک سرویس ( برنامه های کاربردی Saas)، پلت فرم به عنوان خدمات؛ مدلهای محاسباتی پر تقاضا؛ برنامه نویسی رایانش ابری و توسعه نرم افزار؛ مقیاس پذیری، کشف خدمات و اطلاعات در زیرساخت های رایانش ابری؛ مسائل مربوط به حریم خصوصی، امنیت، مالکیت و قابلیت اطمینان؛ عملکرد و  QoS؛ تأمین منابع پویا، کارا بودن و رایانش ابری؛ تعادل لود؛ جریان نرم افزار؛ ابر SLA  ها، مدل های کسب و کار و سیاست های قیمت گذاری؛ سیستم عامل های سفارشی؛ زیرساخت های محاسبات در مقیاس بزرگ؛ برنامه های مدیریتی در ابرها؛ مراکز داده؛ روند در ابرها؛ توزیع محتوا و خدمات در زیرساخت های محاسبات ابری؛ برنامه های متعدد که بتوانند بر روی یک رایانه اجرا شوند؛ محاسبات شبکه (چندین رایانه بتوانند یک نرم افزار را اجرا کنند)، مجازی سازی سیستم عامل ها؛ فرمت مجازی سازی باز؛ اداره رایانش ابری و پیروی از مقررات.

confer

MCMAC: مانیتورینگ، کنترل و مدیریت سیستم های مستقل و بافت آگاه

سیستم های مستقل مبتنی بر عامل؛ مکانیزم های خود آگاهی و کاربرد آنها در سیستم های خودمختار، استقلال در شبکه های GRID و ابزار محاسبات؛ مطالعات بر روی برنامه های کاربردی صنعتی، خدمات و محیط در حال توسعه آنها، نمونه های اولیه، سیستم های تجربی، ابزارها برای سیستم های مستقل، میان افزار GRID.

CASES: اتوماسیون در محیط های تخصصی قابل حمل

تئوری، چارچوب ها، مکانیسم ها و مطالعات موردی در سیستم های ماهواره ای؛ محدودیت های مکانی/ زمانی در سیستم های ماهواره ای؛ سرعت و دقت مسیر در سیستم های ماهواره ای؛ مکانیزم ها و مطالعات موردی برای سیستم های کد نومادیک (nomadic)؛ سیستم عامل ها برای عامل های همراه؛ عملکرد در سیستم های کد نومادیک؛ مطالعات موردی برای سیستم های ربات همراه؛ راهنمایی ها در رابطه با محیط های ناشناخته؛ تکنیک های رهبری / آموزش؛ تعمیر و نگهداری و نقشه برداری؛ سنجش وسایل نقلیه مستقل؛ برنامه ریزی برای وسایل نقلیه مستقل؛ شبکه های تلفن همراه، شبکه های اد هاک ( ad hoc ) و شبکه های خود پیکربندی مجدد.

ALCOC: الگوریتم ها و نظریه ها برای کنترل و محاسبات

تئوری کنترل و ویژگی های خاص؛ انواع نظریه محاسبات؛ ابزارها برای محاسبه و کنترل؛ الگوریتم ها و ساختمان داده؛ تکنیک های الگوریتمی ویژه؛ برنامه های کاربردی الگوریتمی؛ مطالعات موردی دامین ها؛ فناوری های مطالعات موردی برای محاسبه و کنترل؛ شبکه نرم افزار- آگاه.

MODEL: مدل سازی، مجازی سازی، MDA، SOA

تکنیک ها، ابزارها، روش ها، زبان های مدل سازی؛ معماری های مدل محور (MDA)؛ معماری های سرویس گرا  (SOA)؛ چارچوب ها و اصول محاسبات؛ فعال سازی برنامه های کاربردی از طریق مجازی سازی؛ تکنیک ها و روش های مجازی سازی در مقیاس کوچک؛ تسهیم و تقسیم بندی منابع فیزیکی؛ روش ها و تکنیک های مجازی سازی؛ مدیریت سیستم های مجازی؛ سیستم عامل ها، ابزارها، محیط ها و مطالعات موردی؛ ساخت مجازی سازی نزدیک به واقعیت؛ مدیریت سیستم های مبتنی بر نرم افزار؛ محیط های توسعه، ابزار، نمونه های اولیه.

SELF: خود سازگاری و خود مدیریتی سیستم های بافت آگاه

روش های جدید مدل سازی و سازگاری محتوا، خود سازگاری، خود مدیریتی؛ مدل های محاسباتی برای سیستم های بافت آگاه خود مدیریتی؛ استفاده از MDA / MDD (معماری مدل محور / توسعه مدل محور) برای سیستم های بافت آگاه؛ روش های طراحی برای سیستم های بافت آگاه خود سازگار؛ نرم افزار زبان های مدل سازی پیشرفته در زمینه خود سازگاری؛ روش های مدیریتی اضافه کردن محتوا به سیستم های موجود؛ معماری ها و مدل های میان افزاری برای سیستم های بافت آگاه خود سازگار؛ مدل های انطباقی مختلف و مکانیزم های مختلف خود سازگاری، یادگیری و خود سازگاری سیستم های بافت آگاه؛ ملاحظات تجاری و مدل سازی سازمانی سیستم های بافت آگاه خود سازگار؛ ارزیابی عملکرد سیستم های بافت آگاه خود سازگار ؛ مقیاس پذیری سیستم های بافت آگاه خود سازگار.

KUI: رابط کاربری مبتنی بر دانش

ظهور رابط کاربری هوشمند برای WWW ، طراحی رابط کاربری در سیستم های خودکار، رابط های تطبیقی در یک طرح مبتنی بر دانش؛ پشتیبانی مبتنی بر دانش برای فرآیند طراحی رابط کاربری؛ سطح رابط کاربری مبتنی بر دانش؛ دانش رابط کاربری در رفتار دینامیکی؛ تکنیک های پشتیبانی برای رابط های کاربری مبتنی بر دانش؛ رابط کاربری هوشمند برای سیستم های بی درنگ؛ کنترل انیمیشن رابط مبتنی بر برنامه ریزی؛ طراحی رابط کاربری مبتنی بر مدل؛ کشف الزامات رابط کاربری خودکار برای محاسبات علمی؛ سیستم های مدیریت رابط کاربری مبتنی بر دانش؛ طراحی رابط کاربری 3 بعدی؛ رابط های کاربری در یک محیط داخلی، کنترل متمرکز در خانه؛ رابط های کاربری برای افراد مسن و یا معلول؛ رابط های کاربری برای کسانی که ضعف بینایی، شنوایی و حرکتی دارند؛ رابط ها برای سیستم های هشدار/ امنیتی.

AMMO: مدیریت تطبیقی و تحرک پذیری

برنامه نویسی تطبیقی، الگوریتم های تخصیص منابع؛ سیستم های نظارتی و بازخورد؛ مکانیسم های سازگاری لینک؛ روش های کراس لیر، پروتکل های انطباق؛ QoE در مقابل سیستم های نقشه برداری  NQoS؛ مکانیزم های کنترل ازدحام؛ در نظر گرفتن انصاف (به اشتراک گذاری عادلانه، تخصیص پهنای باند …)؛ مکانیزم های بهینه سازی / مدیریت (MOO، منطق فازی، یادگیری ماشینی و غیره).

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://eventegg.com/icas-2016-lisbon/

The Twelfth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems

ICAS 2016

June 26 – 30, 2016 – Lisbon, Portugal

زمان و مکان برگزاری:26-30 ژوئن  2016 (6-10 تیر)/ لیسبون، پرتغال