همه موضوعات این کنفرانس پذیرای حضور هر دو بخش صنعت و پژوهش می باشد.

محورهای اصلی کنفرانس:

الف) بیوانفورماتیک، شیمی انفورماتیک، نورو انفرماتیک و برنامه های کاربردی

بیوانفورماتیک ( مدل سازی بیوانفورماتیک؛ پایگاه داده بیوانفورماتیک، مدل های اپیدمیک؛ انفورماتیک و آمار در پژوهش های زیستی- دارویی؛ یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در طراحی مولکولی؛ زیست شناسی سیستم ها و شبکه های متابولیک؛ انفورماتیک پزشکی؛ انفورماتیک ژنومیک؛ آمار زیستی؛ ژنومیک ساختاری و کارکردی؛ شناسایی توالی مولکولی و ساختار پایگاه داده؛ مکانیزم های تعیین برهم کنش های مولکولی و پیش بینی ساختار؛  الگوریتم های شناسایی و کشف الگوی ژن ها؛ تکنیک های تجزیه و تحلیل بیان ژن ها؛ مدلسازی و شبیه سازی نشانگرهای زیستی)

فناوری های پیشرفته محاسبات زیستی ( مدل سازی تصادفی؛ کشف دارو از طریق محاسبات؛ نظریه گراف و بیوانفورماتیک؛ پایگاه داده های بیولوژیکی و بازیابی اطلاعات؛ مطالعات تجربی و نتایج آن؛ کاربرد هوش محاسباتی در پزشکی و علوم زیستی (شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی، محاسبات تکاملی)؛ محاسبات با کارایی بالا و قابل استفاده در علوم طبیعی و پزشکی؛ سخت افزار محاسباتی؛ سیستم های پزشکی مبتنی بر کامپیوتر (اتوماسیون در پزشکی، و غیره)؛ دیگر جنبه ها و برنامه های کاربردی مربوط به پیشرفت های تکنولوژیکی در پزشکی و علوم زیستی.

شیمی انفورماتیک (طراحی دارو به کمک کامپیوتر، مفاهیم، روشها، و ابزارهای شناسایی و کشف دارو؛ غربالگری مجازی از کتابخانه مواد شیمیایی؛ ADMET  جذب، توزیع، متابولیسم، دفع، و سمیت؛ مکمل های پروتئین، شباهت و تنوع شیمیایی؛ کموژنومیک در کشف دارو؛ مدل های نظری در واکنش شیمیایی؛ شیمی ریاضی؛ سم شناسی در محیط سیلیکو؛ مهندسی شیمی با کمک رایانه؛ شیمی ترکیبی؛ نظریه گراف در شیمی؛ پیش بینی سمیت داروها؛ مکانیک مولکولی و محاسبات شیمی کوانتومی؛ مدل سازی و اندازه گیری تعادل جامد -مایع و بخار- مایع؛ نفوذ  به سد خونی مغزی؛ مقایسه شباهت ها (تنوع کتابخانه شیمی- داده؛ برنامه های کاربردی شیمیانفورماتیک)

Bioimaging : (پردازش تصویر در پزشکی و علوم زیستی؛ تکنیک های اندازه گیری؛ سنجش جرمی؛ عددی (روش های ریاضی؛ یکپارچه سازی و تجسم داده های بیولوژیکی))

نوروانفورماتیک (علوم اعصاب؛  محاسبات نورونی)

ب) سیستم های محاسباتی (ژنتیک، زیست شناسی، و میکروبیولوژی)

انتولوژی زیستی (محیط های نرم افزاری برای محاسبات زیستی، بیوانفورماتیک و برنامه های کاربردی پزشکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ مدل اپیدمیک؛ داده کاوی زیستی؛ کشف دانش پزشکی؛ الگوی طبقه بندی و تشخیص؛ زیست شناسی ریاضی؛ نظریه گراف و بیو انفورماتیک؛ مدل سازی تصادفی؛ پایگاه داده بیولوژیکی و بازیابی اطلاعات؛ پردازش اطلاعات مربوط به جهش؛ آرشیو اطلاعات مربوط به جهش های خاص.

Biocomputing (زیست شناسی محاسباتی، مهندسی زیستی؛ محاسبات و انفورماتیک تصاویر پزشکی زیستی؛ اتوماسیون پزشکی و کنترل؛ تشخیص و درمان مبتنی بر تصویر؛ مدلسازی و شبیه سازی سیستم های زیست شناسی؛ نرم افزار سیستم های زیستی در مقیاس بزرگ)

ژنتیک (تنظیم ژن؛ پایگاه داده بیان ژن؛ کشف و شناسایی الگوی ژن؛ مدل سازی شبکه ژنتیکی و استنباط آن؛ تجزیه و تحلیل بیان ژن؛ ساختار RNA و  DNA و تعیین توالی؛ تکامل توالی ژنومی؛ داده کاوی زیستی و کشف دانش؛ طبقه بندی و شناخت الگوی زیستی؛ تجزیه و تحلیل و تنظیم توالی زیستی؛ ژنومیک مقایسه ای؛ ژنومیک ساختاری و کارکردی؛ توالی اسیدهای آمینه)

biotech2

زیست شناسی سلولی و مولکولی (مدل سازی پروتئین؛ برهمکنش های مولکولی؛ مدل سازی متابولیک؛ تغییر و تحول و فیلوژنتیک؛ پیش بینی ساختار ماکرومولکولی؛ پروتئومیکس؛  تاشدن پروتئین ها؛  پایگاه داده توالی مولکولی و ساختارها؛ دینامیک وشبیه سازی مولکولی؛ طبقه بندی توالی مولکولی، هم ترازی و مونتاژ )

میکروبیولوژی (بیو نانو تکنولوژی؛ شبکه ها و مکانیسم های جهانی نظارتی؛ انتشار و ایمنی میکروبی؛ درمان میکروبی؛ حیات میکروبی تحت محدودیت انرژی شدید؛ میکروبیولوژی سلولار و سیستم های تماسی؛ فیلوژنتیک؛ دینامیک ژنوم؛ پویایی انتقال و تکامل بیماری های نوظهور؛ متاژنومیک و مقاومت دارویی؛ میکروب ها و انرژی های جایگزین)

ج) بیوتکنولوژی و ساخت زیستی

اصول در بیوتکنولوژی (مهندسی زیستی؛ بیوالکترونیک؛ بیومتریال؛ بیو فیلم در بوم شناسی و پزشکی؛ تکنیک های غربالگری بیومتریک؛ بیورباتیک)

بیودیوایس (بیوسنسور؛ دستگاه های بیومکانیکی؛ بیو چیپ یا تراشه های زیستی؛ محاسبات زیستی؛ دستگاه های بیومتریک؛ بیودیوایس های تخصصی؛ فناوری های نانو برای بیوسیستم ها)

فناوری های پزشکی (مهندسی پزشکی زیستی؛ ابزارهای پزشکی زیستی؛ گواهینامه های پزشکی زیستی؛ سنسور های پزشکی زیستی؛ دستگاه های نظارت در پزشکی زیستی؛ دستگاه های پزشکی زیستی با رایانه های  تعبیه شده؛ سیستم های یکپارچه پزشکی زیستی)

فناوری های زیستی (یکپارچه سازی داده های زیستی، پردازش تصویر در علوم پزشکی و زیستی؛ تجسم داده های زیستی؛ سیستم های بیولوژیکی مصنوعی)

Biomanufacturing یا ساخت زیستی (ساخت سیستم عامل ها، صنعت بیودارو، مدیریت فرآیندهای زیستی؛ آزمایش های بالینی؛ بنچمارک فناوری ها؛ مقررات بین المللی)

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://eventegg.com/biotechno-2016/

The Eighth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies

BIOTECHNO 2016

June 26 – 30, 2016 – Lisbon, Portugal

 زمان و مکان برگزاری: 26-30 ژوئن 2016 (6-10 تیر 1395)/ لیسبون، پرتغال