در جهان Splash Car، به نظر میرسد که همه یک جوری مشکلاتی دارند. دنیای آنها غلیظ و خاکستری شده ، اما با خودروی جادویی شما به تمام چیزهایی که درکنارتون هست را رنگین می کند.

پلیس در این بازی چهره شادی برای شما ندارد و هدفش این است که با استفاده از ماشین خود شما را به فراموشی بسپارد و به رنگ کاری شما پایان دهد. هچنین یک مخزن بنزین وجود دارد که باید همیشه پر نگهش دارید.


بازی Splash Car یک بازی سرگرم کننده می باشد که در این بازی با فرار از دست پلیس و پر کردن باک بنزین خود و رنگامیزی نقشه می توانید به مرحله بعدی راه پیدا کندی و نقشه های بزرگتری را رنگامیزی کنید و همچنی خودرویه خود را قویتر نمایید.