هم رسان: درباره تکنیک ویرایش ژن CRISPR گفته شده بود می توان تمام بیماران جهان را درمان یا حتی به طور کامل ریشه کن کرد، نرخ تولد را بهبود بخشید و از طرفی مشکلات ژنتیکی که در گذشته به نظر دائمی می آمدند را برطرف کرد. اما طبق یافته های جدید دانشمندان دو نوع از CRISPR Cas9 (رایجترین تکنیک ویرایش ژن) در اغلب انسان ها جواب نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از انگجت، در این مطالعه بین 65 تا 79 درصد افراد دارای آنتی بادی هایی بودند که با پروتئین Cas9 مبارزه می کرد.
البته این نوع واکنش خیلی دور از انتظار نیست. هر دو نوع Cas9 اساس ساختاری باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک پیوژنز هستند که می توانند منجر به بیماری در انسان شوند. با این حال، این پروتئین می تواند واکنش هایی را نیز ایجاد کند که ناخوشایند است. حداقل نتایج این واکنش ها این است که مانع استفاده از روش ایمن و کارآمد CRISPR برای درمان بیماری ها می شوند و در بدترین شرایط می توانند منجر به مسمومیت های شدیدی در بیماران شوند.

تکنیک اصلی ویرایش ژن CRISPR روی همه انسان ها جواب نمی دهدنتایج این تحقیقات هنوز بازبینی نشده است. احتمال دارد نیازی به از سرگیری تحقیقات ژنتیکی در این زمینه نباشد اما اگر نتایج این تحقیقات ثابت شود شرایط پیچیده خواهد شد. هم اکنون گزینه های جایگزینی برای Cas9 وجود دارد، دانشمندان باید به دنبال روشی از CRISPR باشند که بدن انسان باکتری های مورد استفاده را تشخیص ندهد. مسلماً این نتایج پایانی برای رویای ویرایش ژن نیست و تنها به این معنا است که باید تا پیش از انجام آزمایش ها بر روی انسان، آزمایش های بیشتری انجام گیرد.