هم رسان: طبق آخرین قانون وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، کسانی که با ویزای توریستی جهت سفر و یا تجارت وارد این کشور می شوند باید یک سری از اطلاعات شخصی خود از جمله حساب های شبکه های اجتماعی را در اختیار این کشور قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان، این برنامه توسط بسیاری از گروه های حقوق مدنی مورد انتقاد قرار گرفته و آن را تجاوز بالقوه به حریم خصوصی افراد بر می شمرند. نکته جالب توجه اینجاست که این روش نظارتی برای عرب ها و افراد مسلمان شدیدتر است.
آمریکا هدف از این کار را تشخیص فعالیت های خرابکارانه عنوان نموده است. هر چند وارد کردن اطلاعات مربوط به حضور در شبکه های اجتماعی اختیاری ذکر شده اما پر نکردن این قسمت بررسی بیشتر توسط مقامات را به دنبال خواهد داشت.


این حرکت وزارت امنیت داخلی به دنبال نگرانی های دولت جدید و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ برای تمرکز بیشتر بر مسلمانان است. آیا این کار نوعی نژاد پرستی و تبعیض مردم بر اساس دین و مذهب نیست؟

منبع: pcworld